فرم مشاوره امنیتی


سوال امنیتی(تمام پاسخ‌ها را به‌حروف بنویسید) :

چرا امنیت، چرا سپیدمان؟

از قدیم گفته‌اند در آینده جنگ کشورها بر سر آب است، اما جنگ دیگری که روزبه‌روز شدت می‌گیرد، جنگ بر سر اطلاعات است. هرکسی که بیشتر بداند برنده است.

شرکت‌ها اطلاعات یکدیگر را به سرقت می‌برند تا موفقیت بیشتری کسب کنند.

حفاظت از اطلاعات خط مقدم این جبهه است.

گواه سپیدمان مشتریان سپیدمان هستند